Europejskie Centrum Bajki ogłasza nabór na Animatora/Przewodnika po wystawie „Bajkowy Świat”  w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Miejsce pracy: Pacanów oraz miejsca delegowane

Liczba kandydatów do wyłonienia: 4 osoby

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej
 • zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa
 • podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni
 • umiejętność pracy w grupie
 • kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość języka obcego
 • doświadczenie w pracy artystycznej (animacja kultury)
 • dobra organizacja pracy

Wykaz zakresu wykonywanych zadań

 1. Oprowadzanie turystów oraz grup zorganizowanych po wystawie „Bajkowy Świat”, animacja grup odwiedzających ECB, rozmowy – zabawy.
 2. Reprezentowanie ECB na zewnątrz (targi, konferencje itp.).
 3. Udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez ECB.
 4. Kooperacja z zespołem ECB, udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych.
 5. Współpraca z pozostałymi działami ECB w zakresie realizowanych działań.

Wymagane dokumenty

– list motywacyjny
– curriculum vitae (życiorys)
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie od 01.04.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w ECB w sekretariacie w godz. 7.30- 15.30 od poniedziałku do piątku  lub przesyłać  na  adres:    Europejskie  Centrum Bajki im.  Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Przewodnika lub droga mailową na adres:  kadry@pacanow.eu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2020 r.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Treść klauzuli
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. K. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry@pacanow.eu

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim

9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

10. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

KLAUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki  z siedzibą Pacanów ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodzie  z  art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych  danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

 

Zostaw komentarz

1 × 5 =