To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Dostępny jest pod adresem: https://centrumbajki.pl/
Data opublikowania strony internetowej: 24.10.2016
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 31.12.2022
Data opublikowania strony internetowej: 24.10.2016
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 28.06.2020
Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA poza:
 • Brak audiodeskrypcji przy filmach
 • Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • plansze nie zostały przystosowane dla osób niewidomych
 • Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 31.12.2022
  Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

  Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej ecb@centrumbajki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 376 50 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

  Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

  Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

  Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

  Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

  Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

  Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

  Kompatybilność
  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

  Wygląd
  Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

  Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

  Odnośniki
  Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

  Obrazki
  Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

  Udogodnienia
  Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  przełączniki zmiany kontrastu
  Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

  Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

  Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

  Wystawa Bajkowy Świat jest dostępna z audiodeskrypcją.

  Film instruktażowy poruszania się po Europejskim Centrum Bajki


  Film instruktażowy poruszania się po Parku Edukacyjnym Akademia Bajki

  Dostępność architektoniczna

  Na teren budynku wchodzimy bramką, z której prowadzi ścieżka do wejścia głównego. Wejście główne nie ma progu. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W budynku zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu.
  '