Regulamin korzystania z systemu rezerwacji w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

§ 1 Pojęcia

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, co do zasady posiadają znaczenie nadane poniżej, za wyjątkiem sytuacji, gdy z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. „Bilet” – zwany dalej „Biletem Wstępu” – dokument uprawniający do korzystania z oferty kulturalnej Europejskiego Centrum Bajki w różnych wariantach – zgodnie z potwierdzeniem zamówienia otrzymanym drogą elektroniczną. Centrum Bajki oferuje następujące Bilety Wstępu:
  • „Bilet Wstępu dla klientów indywidualnych” – dokument uprawniający do odpłatnego korzystania z oferty kulturalnej Centrum Bajki, zgodnie z Regulaminem pobytu na terenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
  • „Bilet Wstępu dla Grup Zorganizowanych” – dokument uprawniający do odpłatnego korzystania z oferty kulturalnej Centrum Bajki, zgodnie z Regulaminem pobytu na terenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
 2. „Centrum Bajki” – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
 3. „Oferta kulturalna Centrum Bajki”– Interaktywna i Multimedialna Wystawa „Bajkowy Świat”, spektakle „Małego Teatru”, „Kraina Soria Moria”, Kino Szkatułka, Park Edukacyjny „Akademia Bajki”.
 4. „Stanowisko Obsługi Odwiedzających” – stanowisko informacyjne i kasowe zlokalizowane na terenie Centrum Bajki.
 5. „Regulamin” – Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej z wykorzystaniem systemu sprzedaży internetowej poprzez stronę www.centrumbajki.pl.
 6. „System” – System rezerwacji i sprzedaży internetowej poprzez stronę www.centrumbajki.pl., którego operatorem jest Centrum Bajki.
 7. Formularz – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, kalendarzowym stanowi formę dokonywania rezerwacji biletów na wystawę „Bajkowy Świat”, do „Małego Teatru”, „Krainy Soria Moria”, Parku Eukacyjnego „Akademia Bajki” i Kina Szkatułka w Centrum Bajki.
 8. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego lub inna instytucja nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca być na podstawie odrębnych przepisów prawa podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu dokonania rezerwacji.
 9. Rezerwacja online – rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym za pomocą Systemu.
 10. Konto Użytkownika – Konto w Systemie, w którym przechowywane są informacje o Klientach.
 11. „Zwiedzanie” – korzystanie z oferty kulturalnej Centrum Bajki, indywidualnie bądź z grupą, w określonym dniu i godzinie.
 12. Operator – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, NIP 655-17-62-631, Regon 290016810.
 13. Administrator – administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwacji jest Operator, tj. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, NIP 655-17-62-631, Regon 290016810.
 14. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji i sprzedaży Biletów Wstępu dla Klientów Indywidualnych oraz Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych.
 2. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu pobytu na terenie Centrum Bajki oraz Cennika Biletów Wstępu dostępnych na stronie Centrum Bajki: www.centrumbajki.pl i akceptuje ich warunki.

§ 3 Rejestracja Użytkownika

 1. Użytkownik zamierzający dokonać rezerwacji Biletów Wstępu może uprzednio dokonać rejestracji w Systemie. Zarejestrowanie indywidualnego konta przyśpiesza proces dokonywania kolejnych rezerwacji poprzez automatyczne uzupełnianie danych w formularzu zamówienia. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Niedopełnienie procesu rejestracji konta oznacza konieczność każdorazowego wypełniania formularza zamówienia z danymi niezbędnymi do zrealizowania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do dokonania rejestracji jest poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracji. W przypadku podania nieprawdziwych danych Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do usunięcia konta.
 4. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomość zwrotną, zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i rejestracji konta w Systemie.
 5. Usunięcie indywidualnego konta oraz danych osobowych Użytkownika z Systemu następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: rezerwacja@centrumbajki.pl żądania usunięcia konta.
 6. W czasie procedury rejestracji w Systemie Użytkownik może zaznaczyć opcję preferencyjnych warunków płatności przy dokonywaniu rezerwacji Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych, które nabywane są przy wykorzystaniu Systemu przez Użytkownika w swoim imieniu i na swoją rzecz, bez udziału pośrednika, w związku ze swoją statutową działalnością edukacyjno-wychowawczą (w szczególności: szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej). W przypadku wyboru takiego sposobu dokonywania płatności należy wypełnić formularz (włącznie z wymaganymi danymi dotyczącymi rejestracji placówki edukacyjno-wychowawczej, znajdującymi się poniżej formularza rejestracji), a w polu „Nazwa” wpisać pełną nazwę placówki, na którą powinien zostać wystawiony dokument sprzedaży. Ważnym jest zaznaczenie odpowiedniego typu jednostki, gdyż uprawnia Użytkownika do otrzymania preferencyjnych warunków płatności.
 7. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji na zasadach określonych w pkt. 6 powyżej otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomość zwrotną, zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia, które zostanie przyjęte do realizacji. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub odrzuceniem zgłoszenia Użytkownik otrzyma do 5 dni roboczych. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt na adres: informatyk@centrumbajki.pl
 8. Preferencyjne warunki płatności są udostępniane Użytkownikowi po weryfikacji i akceptacji jego uprawnień przez Operatora. Do momentu dokonania przez Operatora weryfikacji Użytkownika oraz akceptacji uprawnienia do korzystania przez Użytkownika z preferencyjnych warunków płatności w koszyku Użytkownika widoczny jest komunikat o braku weryfikacji danych.
 9. Zarejestrowany Użytkownik Systemu chcący skorzystać z preferencji dotyczących sposobów płatności przy dokonywaniu rezerwacji Biletów Wstępu dostępnych dla podmiotów wskazanych w ust. 6 powyżej, jest zobowiązany wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu rejestracji, a następnie przejść do zakładki Twoje Konto, wybrać „dane do faktur”,  kliknąć opcję „nowe dane” i wypełnić formularz (włącznie z wymaganymi danymi dotyczącymi rejestracji placówki edukacyjno-wychowawczej, znajdującymi się poniżej formularza rejestracji), a w polu „Nazwa” wpisać pełną nazwę placówki, na którą powinien zostać wystawiony dokument sprzedaży. Ważnym jest zaznaczenie odpowiedniego typu jednostki, gdyż uprawnia Użytkownika do otrzymania preferencyjnych warunków płatności. Wyżej opisany proces rejestracji powinien być dokonany zgodnie z ust. 1-3 i ust. 5 niniejszego paragrafu.
 10. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wiadomość zwrotną, zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia, które zostanie przyjęte do realizacji. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub odrzuceniem zgłoszenia rejestracja Użytkownik otrzyma do 5 dni roboczych. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt na adres: informatyk@centrumbajki.pl
 11. Wraz z podaniem danych osobowych Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie jako administratora danych, w zakresie koniecznym dla potrzeb prowadzenia rezerwacji Biletów Wstępu online i ich sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
 12. Centrum Bajki informuje, że dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Softcom Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (Softcom Spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski, ul. Buforowa 115 , 52-131 Wrocław), na podstawie zawartej z Centrum Bajki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do dokonywania serwisu informatycznego Systemu.
 13. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w formularzu rejestracji nieprawdziwych lub błędnych danych. Dotyczy to również udostępnienia danych indywidualnego konta osobom trzecim oraz transakcji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.
 14. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwy oraz błędy w jego działaniu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Centrum Bajki.
 15. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Centrum Bajki.
 16. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku nie korzystania z niego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc od momentu jego założenia.
 17. Akceptując regulamin użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie z Centrum Bajki w formie wiadomości e-mail informacji na temat działalności edukacyjnej i wydawniczej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

§ 4 Rezerwacja oraz zakup Biletów Wstępu określonych w § 1 ust. 1lit. a i b

 1. Ceny nabycia Biletów Wstępu określone są w Cenniku, dostępnym na stronie internetowej: https://centrumbajki.pl/zaplanuj-pobyt/cennik/. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji Cennika, w szczególności w sytuacji zmian w przepisach podatkowych oraz zmian wynikających z interpretacji tego prawa, np. otrzymania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zmiany Cennika wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum Bajki, nie wcześniej jednak, niż po upływie miesiąca od dnia ich opublikowania na stronie: https://centrumbajki.pl/zaplanuj-pobyt/cennik.
 2. Dostępność Biletów Wstępu w Systemie jest uzależniona od dostępności terminów i wolnych miejsc na wybraną atrakcję. Dostępność Biletów Wstępu może być zakończona w każdym czasie z uwagi na ich wyczerpanie z w/w przyczyn.
 3. Dostępność Biletów Wstępu na określony Termin w Systemie kończy się 3 godziny przed rozpoczęciem Zwiedzania. Zakup Biletów Wstępu możliwy jest także w dniu wizyty przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających, pod warunkiem ich dostępności.
 4. Proces dokonania zamówienia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych oraz Biletów Wstępu dla Klientów Indywidualnych przebiega następująco:
 5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać typ klienta (klienci indywidualni lub grupy zorganizowane). Następnie przechodzimy do wyboru daty w kalendarzu, po zaznaczeniu wybranej daty wyświetlają się dostępne terminy na poszczególne atrakcje. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego terminu przechodzimy do zakupu biletów poprzez kliknięcie opcji „kup bilety”, gdzie określamy ilość i rodzaj.
 6. Każdy zwiedzający do 16 roku życia musi mieć opiekuna który kupuje bilet płatny.
 7. Wybierając bilet rodzinny należy określić liczbę osób poprzez dodanie odpowiedniej ilości biletów rodzinnych kontrolnych.
 8. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest uprawniony do skorzystania z biletu za 1 zł.
 9. Po wybraniu biletów przechodzimy do koszyka gdzie mamy dwie opcje: kup bilety na kolejną atrakcję lub przejście do płatności.
 10. Automatyczne anulowanie rezerwacji jest równoznaczne z ponownym udostępnieniem Biletów Wstępu dla wszystkich Użytkowników Systemu (z zastrzeżeniem ust. 7 lit. a niniejszego paragrafu); o anulowaniu rezerwacji Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; w przypadku płatności dokonanej po anulowaniu rezerwacji zapłacona kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi na rachunek, z którego płatność została dokonana; chyba że użytkownik wyraził zgodę na rezerwację w innym terminie.
 11. Złożenie zamówienia wraz z dokonaniem płatności zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu równoznaczne jest z zawarciem umowy z Centrum Bajki dotyczącej zakupu Biletów Wstępu. Przyjęcie zamówienia przez Centrum Bajki następuje po dokonaniu płatności poprzez przesłanie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia Użytkownika, wraz z właściwym dokumentem sprzedaży oraz zamówionymi Biletami Wstępu.
 12. Zasady płatności dla Użytkowników:
  a) płatność za Bilety Wstępu nabywane przy wykorzystaniu Systemu obsługiwane są za pośrednictwem systemu Przelewy24 przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, na podstawie Regulaminu systemu Przelewy24, dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin;
  b) Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe jako osoby dokonującej płatności za Bilet Wstępu na korzystanie z oferty kulturalnej Centrum Bajki, były przekazywane spółce PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000347935, i przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności na rzecz Centrum Bajki, obejmującym imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania płatności; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”;
  c) w razie nieprawidłowości, nieprzewidzianych przerw w działaniu systemu Przelewy24, Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za zamówione Bilety Wstępu przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających, pod warunkiem dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu.
 13. Płatność za Bilety Wstępu dla Grup Zorganizowanych, które nabywane są przy wykorzystaniu Systemu przez Użytkowników w swoim imieniu i na swoją rzecz, bez udziału pośrednika, w związku ze swoją statutową działalnością edukacyjno-wychowawczą (w szczególności: szkoły, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy pomocy społecznej) następuje, według wyboru Użytkownika:
  a) za pośrednictwem systemu Przelewy24,
  b) przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających – pod warunkiem, że rezerwacja zostanie dokonana do 14 dni przed terminem Zwiedzania.
 14. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane lub wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności.
 15. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu płatności z ich tytułu, aż do wyczerpania limitu ilości Biletów Wstępu.
 16. Bilety Wstępu pozostają własnością Centrum Bajki do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank wskazany przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności.
 17. Przyjęcie płatności i przekazanie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System informacją, wysłaną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 18. Centrum Bajki zastrzega sobie możliwość krótkotrwałego wstrzymania sprzedaży on-line w każdej chwili, z przyczyn technicznych.
 19. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo wprowadzenia blokad podczas dokonywania rezerwacji online – z jednego adresu e-mail, poprzez ograniczenie rezerwacji na dany termin.
 20. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 21. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany danych Użytkownika koniecznych do wykonania zamówienia w trakcie realizacji złożonego zamówienia.
 22. Użytkownikowi będącemu Konsumentem Centrum Bajki przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
  • specyfikację rezerwacji oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  • dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres Centrum Bajki, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Centrum Bajki i składania reklamacji;
  • cena rezerwacji brutto oraz wybrany przez Użytkownika sposób i termin zapłaty;
  • zasady wykorzystania rezerwacji i ograniczenia w tym zakresie oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  • przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  • brak zobowiązania Centrum Bajki do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 23. Centrum Bajki równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

§ 5 Rozliczenia

 1. Niniejszy paragraf dotyczy rozliczeń z tytułu nabycia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych.
 2. Ceny Biletów Wstępu, o których mowa w ust. 1 podawane są w polskich złotych i wartościach brutto.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (Dz. U. 2014 r. poz. 1544 ze zm.) sprzedaż biletu w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Użytkownik nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Zaznaczając opcję Faktura VAT, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Faktur VAT, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy rejestracji. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza prawa Centrum Bajki do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 5. Bilety Wstępu nie są przeznaczone do odsprzedaży i dalszej odsprzedaży. Sprzedaż Biletów Wstępu, o których mowa w ust. 1 w cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie Wstępu lub próba takiej sprzedaży unieważnia Bilet Wstępu bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jej zakupu.
 6. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika, nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu faktury.

§ 6 Odbiór i ważność Biletów Wstępu

 1. Bilety Wstępu należy samodzielnie wydrukować lub pobrać w formie elektronicznej na urządzenie mobilne, jednak nie zwalnia to z obowiązku okazania ich przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających. Bilety Wstępu zawierające unikalny kod, upoważniają do jednorazowego wstępu na poszczególne atrakcje. Można je również odebrać przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających za okazaniem kodu rezerwacji.
 2. Odbiór lub wydruk Biletów Wstępu możliwy jest nie wcześniej, niż po otrzymaniu potwierdzenia realizacji zamówienia na wskazany w formularzu adres e-mail.
 3. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, a w szczególności za nieuprawnione odebranie lub wydrukowanie Biletu Wstępu przez osobę trzecią.
 4. W przypadku zgłoszenia się do Centrum Bajki kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do skorzystania z zakupionych atrakcji będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 5. Bilety Wstępu wraz z dokumentem sprzedaży bądź numerem rezerwacji, uprawniają do jednorazowego skorzystania z zakupionej atrakcji.
 6. Bilety Wstępu z prawem do ulgi uprawniają do Zwiedzania wyłącznie w przypadku okazania aktualnego dokumentu, uprawniającego do ulgi przed rozpoczęciem Zwiedzania. W przypadku braku dokumentu Użytkownik zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za Bilet Wstępu bez prawa do ulgi przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających; w takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot dokonanej opłaty za Bilet Wstępu z prawem do ulgi na rachunek, z którego nastąpiła płatność. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem wynikającym z powyższego, określone w § 7 ust. 11, obciąża Użytkownika.
 7. Bilet Wstępu nieczytelny, przerobiony, uszkodzony lub zniszczony jest nieważny i tym samym nie uprawnia do skorzystania z atrakcji Centrum Bajki.
 8. Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, jeżeli Bilety Wstępu zostały przerobione, uszkodzone, zgubione, zniszczone lub uprzednio wykorzystane.

§ 7 Anulacje i zmiany wariantów Zwiedzania

 1. Rezerwacje dokonane z wykorzystaniem Systemu podlegają anulacji bądź zmianom w zakresie wariantów Zwiedzania wyłącznie przez Użytkowników oraz na zasadach wskazanych w tym paragrafie.
 2. Użytkownik, który dokonał rezerwacji Biletów Wstępu dla osób zwiedzających zobowiązany jest do poinformowania Centrum Bajki o anulacji rezerwacji w przypadku rezygnacji ze zwiedzania przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacja@pacanow.eu
 3. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zwiedzania z przyczyn niezależnych od Centrum Bajki, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku wizyt delegacji lub innych uroczystości. Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu ceny zakupu Biletów Wstępu.
 4. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do anulacji Zwiedzania lub zmiany rodzaju Zwiedzania w dniu wizyty, z przyczyn niezależnych od Centrum Bajki, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn technicznych oraz w przypadku wizyt delegacji lub innych uroczystości. W takich przypadkach Centrum Bajki zaproponuje inny dostępny termin zwiedzania a w przypadku niezaakceptowania propozycji dokona zwrotu pełnej ceny zakupionego Biletu Wstępu w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia wizyty, na rachunek, z którego nastąpiła płatność.
 5. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do anulacji Zwiedzania, w przypadku dokonania rezerwacji niezgodnie zobowiązującymi przepisami, w tym niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem.
 6. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych, przysługuje prawo do anulacji rezerwacji. W tym celu Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Centrum Bajki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacja@pacanow.eu. Wiadomość zwrotna z decyzją o akceptacji anulacji zostanie wysłana w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie anulacji w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych przed terminem Zwiedzania uprawnia do otrzymania zwrotu pełnej ceny zakupionych Biletów Wstępu w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania akceptacji anulacji, na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku zgłoszenia anulacji rezerwacji w terminie późniejszym, niż określony powyżej lub w przypadku braku zgłoszenia anulacji rezerwacji, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 7. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych, przysługuje prawo do zmiany wariantów Zwiedzania, tj. godziny, daty, rodzaju Zwiedzania lub ilości osób w grupie. W przypadku zamiaru dokonania powyższych zmian, Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Centrum Bajki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacja@pacanow.eu, najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym pierwotnie terminem Zwiedzania. Zmiana dotycząca rezerwacji może być dokonana wyłącznie jednorazowo i może polegać na zmianie niektórych lub wszystkich wskazanych wyżej wariantów Zwiedzania. Centrum Bajki jest zobowiązane do wysłania wiadomości zwrotnej z decyzją o akceptacji lub odrzuceniu zmiany w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości. W przypadku braku uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Bajki wnioskowanej zmiany, Użytkownik jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z rezerwacji, której dokonał pierwotnie. Zaakceptowana przez Centrum Bajki zmiana rodzaju Zwiedzania lub ilości osób w grupie skutkująca zmianą ceny Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych, powoduje anulację pierwotnej rezerwacji i zwrot pełnej ceny zakupionej Karty Wstępu w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania akceptacji zmiany rezerwacji, na rachunek, z którego nastąpiła płatność, oraz dokonanie nowej rezerwacji na rzecz Użytkownika przez Centrum Bajki, z tytułu której Użytkownik jest zobowiązany do ponownego uiszczenia ceny za Kartę Wstępu dla Grup Zorganizowanych wg Cennika obowiązującego w dniu dokonania nowej rezerwacji, w terminie do 3 dni licząc od momentu otrzymania akceptacji wnioskowanej zmiany przez Centrum Bajki.
 8. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych, przysługuje prawo do drugiej zmiany do rezerwacji, tj. zmiany ilości osób w grupie w dniu wizyty, przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w przypadku większej liczby osób w grupie i dokonaniu płatności za dodatkowe osoby. W przypadku mniejszej liczby osób w stosunku do rezerwacji pierwotnej nie dokujemy zwrotu płatności. W przypadku braku uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a Centrum Bajki wnioskowanej zmiany, Użytkownik jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z rezerwacji, której dokonał pierwotnie.
 9. Godzina podana na potwierdzeniu rezerwacji jest godziną rozpoczęcia Zwiedzania. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, Użytkownicy winni stawić się w Centrum Bajki co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zwiedzania. Zgłoszenie się przy Stanowisku Obsługi Odwiedzających po wskazanej w zamówieniu godzinie Zwiedzania skutkuje utratą możliwości wzięcia udziału w Zwiedzaniu bez możliwości odzyskania poniesionych kosztów, chyba że dostępna będzie inna godzina zarezerwowanego rodzaju Zwiedzania w tym samym dniu. Prawo do ww. zmiany przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zamówienia Biletów Wstępu dla Grup Zorganizowanych. O dostępności danego rodzaju Zwiedzania w innej godzinie decydują ustalone w Centrum Bajki procedury bezpieczeństwa oraz dostępność wolnych miejsc.

§ 8 Ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. Dokonując rezerwacji Biletów Wstępu z rejestracją lub bez rejestracji w Systemie, Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Centrum Bajki danych osobowych Użytkownika w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Użytkownikiem lub osobą przez niego wskazaną oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj. ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 3. Użytkownik udostępniający swoje dane osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania. Administratorem danych, o których mowa, jest Centrum Bajki.

§ 9 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta i informacje dla Konsumentów

 1. Konsument, który zakupił bilet/zaproszenie za pośrednictwem Serwisu może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn składając Operatorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. powyżej Operator zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę , obejmującą cenę sprzedaży – a także (jeśli zostały poniesione) koszty przesyłki, przy czym jeżeli Użytkownik wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Operatora, Operator zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki potwierdzenia rezerwacji.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Operator zwalnia rezerwację oraz usuwa bilet z systemu, co uniemożliwia jego wykorzystanie.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Wykonanie usługi przez Operatora odbywa się poprzez umożliwienie skorzystania z biletu tj. uczestnictwa w zwiedzaniu w terminie i godzinach wskazanych w bilecie. Operator wykonuje w pełni usługę po zakończeniu czasu zwiedzania ustalonego w rezerwacji, której Konsument dokonał.
 7. Operator przed złożeniem zamówienia wyraźnie informuje Konsumenta, że w warunkach wyżej określonych nie przysługuje Konsumentowi prawo odstąpienia od umowy, oraz że złożenie przez Konsumenta zamówienia (zakup biletu) spowoduje rozpoczęcie świadczenia, które może być zrealizowane w całości (tj. w terminie rezerwacji) jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie.
 8. Użytkownik kupujący bilet będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Użytkownik kupujący bilet uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Użytkownik kupujący bilet może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Operatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Konsument może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z umową zawartą z Operatorem. Platforma ODR znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Adres poczty elektronicznej Operatora: rezerwacja@pacanow.eu 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą Biletów Wstępu z wykorzystaniem Systemu nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz reklamacjami należy kontaktować się z Centrum Bajki pod adresem e-mail: rezerwacja@centrumbajki.pl Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, za wyjątkiem sytuacji, gdzie przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności Przelewy24. W przypadku wyżej opisanym reklamacja zostanie przekazana i rozpatrzona przez operatora płatności Przelewy24 zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem dostępnym na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać numer transakcji, adres mailowy, z którego dokonano rezerwacji, pełną nazwę nabywcy, nr zamówienia (faktura pro forma), cenę zamówionych Biletów Wstępu, datę realizacji płatności oraz przyczynę reklamacji, przy czym Centrum Bajki nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Centrum Bajki w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, za wyjątkiem sytuacji, gdzie przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności Przelewy24. W przypadku wyżej opisanym reklamacja zostanie przekazana i rozpatrzona przez operatora płatności Przelewy24 zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem dostępnym na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin
  Użytkownik o decyzji zostanie poinformowany wiadomością zwrotną.
 3. Centrum Bajki zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Centrum Bajki, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca od dnia ich opublikowania na stronie centrumbajki.pl.
 4. Niniejszy Regulamin, Formularz rezerwacji w Systemie, Regulamin pobytu oraz Cennik Biletów Wstępu stanowią integralną całość wzajemnych zobowiązań Centrum Bajki, Użytkownika oraz zwiedzającego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem, wszelkie spory wynikłe ze stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego W pozostałych przypadkach spory rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Centrum Bajki.

(*) Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej poprzez stronę bilety.centrumbajki.pl obowiązuje w stosunku do rezerwacji dokonanych od dnia 01.01.2018 roku

'