Regulamin korzystania z systemu rezerwacji wystawy multimedialnej “Bajkowy Świat” oraz Małego Teatru w Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

REGULAMIN REZERWACJI ONLINE

System rezerwacji online dostępny ze strony internetowej www.centrumbajki.pl lub pod adresem: bilety.centrumbajki.pl został przygotowany dla Państwa – gości Europejskiego Centrum Bajki. System, w prosty sposób, umożliwia dokonanie rezerwacji na wystawę multimedialną “Bajkowy Świat”, spektakle „Małego Teatru” oraz Krainę Soria Moria.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami,
ich zaakceptowanie jest niezbędne, aby System przyjął Państwa rezerwację.

Definicje:

System – aplikacja internetowa dostępna pod adresem bilety.centrumbajki.pl wraz z panelem rezerwacji online.

Formularz – dokument elektroniczny o charakterze standardowym, kalendarzowym, stanowi formę dokonywania rezerwacji wejść na wystawę “Bajkowy Świat”, do „Małego teatru” oraz na Krainę Soria Moria  w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna instytucja nieposiadająca osobowości prawnej mogąca być, na podstawie odrębnych przepisów prawa podmiotem praw i obowiązków, korzystająca z Systemu w celu dokonania rezerwacji.

Rezerwacja online – rezerwacja dokonywana w czasie rzeczywistym za pomocą Systemu.

Konto Klienta – Konto w Systemie, w którym przechowywane są informacje o Klientach

Operator – Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 38-133 Pacanów, NIP 655-17-62-631, Regon 290016810.

Administrator – administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwację jest Operator, tj. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 38-133 Pacanów, NIP 655-17-62-631, Regon 290016810.

Rezerwacja

 1. Klient dokonuje rezerwacji w Systemie poprzez rejestrację danych, wypełnienie i wysłanie Formularza znajdującego się na stronie internetowej Systemu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.
 3. Klient dokonując rezerwacji, zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym, w szczególności nieprawidłowego adresu e-mail.
 4. Klient, który prawidłowo wypełnił formularz rezerwacyjny otrzymuje potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na podany w Formularzu adres e-mail. W przypadku braku takiego powiadomienia w czasie dłuższym niż 12 godz. Należy informację o tym fakcie przesłać na adres mailowy informatyk@pacanow.eu
 5. Rezerwacja jest skuteczna i wiążąca strony od chwili przesłania na podany w Formularzu adres e-mail informacji o realizacji zamówienia. Informację tą Klient powinien otrzymać w ciągu 48 /godzin od momentu przyjęcia rezerwacji.
 6. Klient ma prawo do zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z systemu. Aby dokonać usunięcia konta z systemu należy informację z żądaniem usunięcia konta przesłać na adres rezerwacja@pacanow.eu. Usunięcie nastąpi w czasie 48 godzin od dostarczenia maila a informacja o fakcie usunięcia konta zostanie przesłania na adres mailowy.
 7. Klient chcąc dokonać rezerwacji na więcej atrakcji dostępnych w Europejskim Centrum Bajki, w trakcie tej samej wizyty – poza zarezerwowanym wejściem na wystawę “Bajkowy Świat” – powinien uwzględnić czas trwania przejścia po wystawie, który trwa ok. 1h 20min. Scenariusz przejścia po wystawie jest opisany na stronie www.centrumbajki.pl w zakładce Bajkowy Świat – zajrzyj dowiedz się więcej.”

Anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem Systemu powinna zostać anulowana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Anulowanie rezerwacji powinno zostać dokonane na minimum 14 dni przed planowanym terminem rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji rezerwacji po terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub wielokrotnej anulacji Operator może zablokować Konto Klienta w Systemie.
 4. Aby odblokować konto należy ten fakt uzgodnić drogą telefoniczną pod nr. 413765079.

Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi, wynikającej z rezerwacji.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak: katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej rezerwacji, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące systemu rezerwacji online Klient przesyła na adres Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.
 2. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dane osobowe

Osoba dokonująca rezerwacji w Systemie wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Akceptacja

Klient akceptuje Regulamin rezerwacji przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rezerwacji, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu rezerwacji, spowoduje to brak możliwości dokonania rezerwacji.

Ustalenia końcowe

 1. Regulamin rezerwacji został stworzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie roszczenia podlegają jurysdykcji sądu właściwego miejscowo ze względu na przepisy postępowania cywilnego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 3. Na czas pobytu w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie obowiązuje Regulamin pobytu w Europejskim Centrum Bajki.