Obsługa rezerwacji – oferta pracy

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na obsługę rezerwacji – umowa zlecenie.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania:

– wykształcenie min. średnie

– obsługa kasy fiskalnej

– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

– mile widziana znajomość języka angielskiego

– dyspozycyjność, otwartość, życzliwość, komunikatywność

– kreatywność, umiejętność współpracy w zespole

 

Do obowiązków należeć będzie:

  1. Sprawna i uprzejma obsługa turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
  2. Dokonywanie i sprawdzanie rezerwacji wstępnych, rezerwacji potwierdzonych wejść na wystawy, „Małego Teatru”, warsztaty i wydarzenia.
  3. Przekazywanie bieżącej informacji o stanie rezerwacji do przewodników.
  4. Sporządzanie dokumentacji rezerwacji.
  5. Prowadzenie informacji turystycznej, posiadanie aktualnych materiałów informacyjnych na temat imprez i wydarzeń organizowanych w ECB, Pacanowie, Gminie Pacanów, woj. świętokrzyskim.
  6. Służenie pomocą we wszystkich sprawach z jakimi zwróci się turysta.
  7. Sprawne działanie w przypadkach losowych.
  8. Przyjmowanie reklamacji turystów.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

– list motywacyjny
– curriculum vitae (życiorys)
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Termin składania ofert: 28.02.2020 roku.

Rozpoczęcie pracy: 15.03.2020 roku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na obsługę rezerwacji w Europejskim Centrum Bajki”, złożyć osobiście w sekretariacie ECB w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub  przesłać drogą elektroniczną na adres: kadry@pacanow.eu

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Treść klauzuli
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. K. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry@pacanow.eu.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7. Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

8. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

9. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

10. Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) do usunięcia danych osobowych;

5) do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

KLAZUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  rekrutacji przez Europejskie Centrum Bajki  z siedzibą Pacanów ul. K. Makuszyńskiego 1, zgodzie  z  art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Zostaw komentarz

five × four =