Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Konkurs na stworzenie własnej książki oraz napisanie bajki lub baśni | Centrum Bajki w Pacanowie

Konkurs na stworzenie własnej książki oraz napisanie bajki lub baśni

Regulamin konkursu na stworzenie własnej książki oraz napisanie bajki lub baśni

1. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stworzenie własnej książki oraz na napisanie autorskiej bajki lub baśni. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 – 18 lat.
2. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe.
4. Zadaniem uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych jest:
– wiek 7-13 lat – stworzenie własnej książki dowolną techniką i w dowolnym formacie. Książka ma zawierać okładkę, stronę tytułową oraz tekst i/lub ilustracje.
– wiek 14- 18 lat – napisanie bajki lub baśni w formacie A4.
5. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:
– w przypadku pracy artystycznej na stworzenie własnej książki: oryginalność, pomysłowość, estetyczne wykonanie.
– w przypadku pracy literackiej: umiejętność zastosowania konwencji bajki i baśni, oryginalność, poprawność językową.
6. Prace należy wysłać pocztą na adres Europejskie Centrum Bajki, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów z dopiskiem na kopercie „Konkurs” do 22 kwietnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu swoimi danymi:
• imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa, nr i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy rodzica/wychowawcy.
8. Bajka lub baśń musi zawierać co najmniej jedną stronę A4 napisana czcionką 12.
9. W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie jednej nagrody rzeczowej za zajęcie I miejsca oraz 5 wyróżnień w postaci książek.
10. Bajki i Baśnie muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie kopiowane prace będą dyskwalifikowane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych (z podaniem imienia i nazwiska autora) w celach promocyjnych.
12. Jury zostanie powołane przez Organizatora.
13. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszenie 28 kwietnia 2017 r. na stornie internetowej Organizatora www.centrumbajki.pl w zakładce Aktualności.
14. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 2 maja 2017 r. podczas Festiwalu Literatury Dziecięcej
i Młodzieżowej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.
15. Warunkiem przyjęcia pracy jest umieszczenie klauzuli „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U nr 133, poz. 883 z póź. zm.).
16. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu.
17. Postanowienia końcowe:
•Regulamin niniejszego Konkursu znajduje się w Bibliotece Europejskiego Centrum Baki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów oraz na stronie internetowej www.centrumbajki.pl
•Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
•Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu.
•Dane uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Zostaw komentarz

9 − cztery =

'