Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Kierownik organizacyjno-administracyjny – rekrutacja! | Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza rekrutację na

Stanowisko Kierownika organizacyjno-administracyjnego

miejsce pracy: Pacanów, ul. Kornela Makuszyńskiego 1

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę – zastępstwo

czas rekrutacji, CV: do 10.01.2019 r.

rozpoczęcie pracy: 01.02.2019 r.

 

Na składanym CV prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej   rekrutacji.

……………………………………………………..

(podpis składającego ofertę)

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji,
 3. podstawowa znajomość kodeksu administracyjnego,
 4. biegła umiejętność obsługi komputera,
 5. umiejętność pracy w grupie,
 6. kreatywność, otwartość, życzliwość, dyspozycyjność,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziany staż na stanowisku kierowniczym,
 2. zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania zadań, umiejętności zarządzania personelem,
 3. łatwość przyswajania wiedzy,
 4. analityczny sposób myślenia,
 5. umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych,
 6. odporność na stres,
 7. dyspozycyjność,
 8. odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

 

Główne obowiązki:

 1. Kierowanie działem organizacyjno-administracyjnym, w tym:
 • organizowanie i planowanie pracy działu organizacyjno-administracyjnego, prowadzenie kontroli nad działalnością kierowanej komórki oraz prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów z zakresu działalności,
 • opracowywanie projektów zakresów czynności i dokonywanie podziału pracy pomiędzy pracowników w organizacyjno-administracyjnym,
 • udzielanie podległym pracownikom informacji, wyjaśnień i porad w celu umożliwienia im prawidłowego wykonywania przypisanych im zadań,
 • wydawanie poleceń i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy podległych pracowników oraz zatwierdzanie kart pracy na koniec miesiąca,
 • opracowywanie planów urlopów dla pracowników działu organizacyjno-administracyjnego,
 • zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż oraz przestrzegania tajemnicy służbowej w kierowanej komórce organizacyjnej,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi i zakupy związane z funkcjonowaniem działu.
 1. Gromadzenie i przechowywanie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych regulujących prace ECB zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
 1. Opracowywanie zarządzeń i regulaminów ECB, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.
 1. Udział w kontrolach remontowo-naprawczych i innych czynnościach sprawdzających dotyczących Działu, jego mienia lub realizowanych zadań.
 1. Opracowywanie na polecenie Dyrektora pisemnych raportów, opracowań i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Działu lub realizacji przez Dział określonych zadań.
 1. Przygotowanie sprawozdań z działalności.

Oraz:

 1. Współpraca z kancelarią prawną, przygotowywanie przetargów publicznych, przygotowywanie zamówień podprogowych i przetargów oraz sprawozdań rocznych przygotowywanie projektów umów i zleceń na prace inwestycyjno-remontowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz umów związanych z działalnością Europejskiego Centrum Bajki z wyjątkiem umów dotyczących organizacji wydarzeń kulturalnych.
 2. Planowanie planu rzeczowo-finansowego działalności inwestycyjnej i bieżących zakupów dotyczących działu.
 3. Planowanie i realizacji zakupów inwentarza Europejskiego Centrum Bajki.
 4. Organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w budynkach Europejskiego Centrum Bajki, zakup środków czystości oraz odzieży roboczej dla pracowników działu, nadzór nad powierzonym majątkiem i prowadzenie jego ewidencji.
 5. Zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych.
 6. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, kompleksowa obsługa wniosków aplikacyjnych (przygotowanie, koordynacja i rozliczanie).
 7. Obsługa administracyjna biura projektu inwestycji Regionalnego Programu Operacyjnego, obsługa wniosku i umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.
 8. Współpraca z pozostałymi działami Europejskiego Centrum Bajki w zakresie realizowanych działań, udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez Europejskie Centrum Bajki.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik organizacyjno-administracyjny”, e-mail: kadry@pacanow.eu

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest , Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kadry@pacanow.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Zostaw komentarz

11 − sześć =

'
Skip to content