Czytaj więcej" /> Czytaj więcej" /> Konkurs Podróże Koziołka Matołka – Dania | Centrum Bajki w Pacanowie

Konkurs Podróże Koziołka Matołka – Dania

Masz 6 – 12 lat? Znasz historię Koziołka Matołka? Lubisz komiksy? Wiesz coś na temat Danii? A więc spełniłeś wszystkie warunki, aby – indywidualnie lub wspólnie z kolegami – wziąć udział w konkursie Europejskiego Centrum Bajki.

Tematem Twojego/Waszego komiksu (w rozmiarze nie większym niż 10 jednostronnych kartek formatu A4 – papier) jest przedstawienie podróży Koziołka Matołka po Danii. Łatwe prawda? Trzeba tylko dowiedzieć się czegoś o Skandynawii, wymyśleć scenariusz przygód, a potem wszystko pięknie narysować i wypełnić dymki. Pracę, wraz z kartą zgłoszenia oraz potwierdzeniem dokonania opłaty za udział, musicie przesłać na nasz adres do 5 stycznia 2017.
Nagrody zostaną wręczone w dniu 12 lutego 2017 w Pacanowie podczas VII Dziecięcych Spotkań z Komiksem. Jeśli zostaniesz laureatem, Twoją historię pokażemy na wystawie i wydamy drukiem w książeczce „Podróże Koziołka Matołka – Dania”. Możesz też wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z komiksu 12 lutego w Pacanowie. Warto spróbować, prawda?
Informacje dla opiekunów: pula nagród: 3000 zł. Opłata za udział: 10 zł za zgłoszony komiks. Przelew do dnia 5 stycznia 2017 na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004. Laureatom zapewniamy wyżywienie w dniu 12 lutego 2017 podczas pobytu w Pacanowie.

Kontakt w sprawie konkursu: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów; tel./ fax: 041/ 37 65 088, e-mail: projekty@pacanow.eu.

Karta zgłoszeniowa konkursu

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu „Podróże Koziołka Matołka – Dania”

1. Organizatorem Konkursu jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.
2. Partnerami Konkursu są: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, Stowarzyszenie Twórców Contur.
3. Tematem Konkursu jest Dania. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie komiksu, podróży Koziołka Matołka po Danii.
4. Celem Konkursu jest:
a. pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży,
b. zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży,
c. promocja kultury Danii zwłaszcza literatury dziecięcej i młodzieżowej.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
6. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub grupowo.
7. Komiks należy przesłać w formie papierowej.
8. Komiks nie może przekraczać 10 jednostronnych kartek, format A4.
9. Komiks wraz z kartą zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w Konkursie należy przesłać na adres Organizatora
do 5 stycznia 2017 roku, liczy się data stempla pocztowego.
10. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Europejskiego Centrum Bajki.
11. Jury, powołane przez Organizatora Konkursu, dokona oceny przesłanych prac konkursowych stosując następujące kryteria (max 20 punktów):
a. technika i walory estetyczne – max 9 pkt.;
b. atrakcyjność fabuły (scenariusz) – max 7 pkt.;
c. odniesienie do dziedzictwa kulturowego Danii – max 4 pkt.
12. Planuje się przyznanie I, II i III miejsca .
13. Pula nagród wynosi 3000 zł, przy czym o sposobie podziału decyduje jury.
14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 stycznia 2017 na stronie internetowej
Organizatora (www.pacanow.eu/aktualności.php).
15. Decyzja jury jest niepodważalna i nie można się od niej odwołać.
16. Nagrody zostaną wręczone w dniu 12 lutego 2017 w Pacanowie podczas VII Dziecięcych Spotkań z Komiksem. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia na osobę trzecią prawa do nagrody.
17. Organizator zapewni laureatom Konkursu wyżywienie w dn. 12 lutego 2017 podczas pobytu w Pacanowie.
18. Prace laureatów zostaną:
a. wydane w postaci zbiorczej publikacji „Podróże Koziołka Matołka – Dania”
b. zaprezentowane w formie wystawy w trakcie VII Dziecięcych Spotkań z Komiksem w Pacanowie.
19. Każdy uczestnik Konkursu:
a. może wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z komiksu, które odbędą się 12 lutego 2017 roku podczas VII Dziecięcych Spotkań z Komiksem.
20. Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł za jeden zgłoszony komiks.
21. Opłatę należy uiścić przelewem do dnia 5 stycznia 2017 na konto Organizatora: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów, nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004
21. Prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych dziecka w bazie Organizatora oraz ich przetwarzanie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833).
22. Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę, nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w zakresie: utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.
23. Laureat Konkursu (uczestnik, który zajął pierwsze, drugie lub trzecie miejsce) z chwilą otrzymania nagrody udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z praw autorskich do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie w całości i we fragmentach w druku wszelkimi znanymi technikami drukarskimi, na taśmie światłoczułej i nośnikach elektronicznych;
– wprowadzenie w całości i we fragmentach do pamięci komputera;
– zwielokrotnianie w całości i we fragmentach techniką drukarską i fotograficzną;
– udostępnienie pracy i jej fragmentów za pośrednictwem sieci informatycznych
(w szczególności typu Internet);
– odpłatne i nieodpłatne udostępnianie całości pracy i jej fragmentów dla przedruku
w prasie codziennej oraz magazynach;
– publiczna prezentacja w całości lub fragmentach;
– wyświetlanie w całości i we fragmentach;
– nieodpłatne udostępnianie całości oraz fragmentów we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora oraz w mediach;
– odpłatne i nieodpłatne wprowadzanie do obrotu egzemplarza pracy i zwielokrotnionych kopii oraz ich najem, dzierżawa i użyczenie.
Laureat Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora do realizowania w jego imieniu autorskich praw osobistych do nagrodzonej pracy, w tym decydowania o zachowaniu integralności utworu oraz przenosi na Organizatora z chwilą otrzymania nagrody głównej wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
24. Przesłanie do Organizatora podpisanej karty uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
25. Kontakt w sprawie konkursu: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów; tel./ fax: 041/ 37 65 088, e-mail: projekty@pacanow.eu.
26. Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z Konkursem, w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora www.stolica-bajek.pl

Zostaw komentarz

20 − trzynaście =

'